Privacyverklaring

Wie zijn wij? 
Uw gegevens worden verwerkt door Voogd & Voogd Verzekeringen B.V. Wij zijn een gevolmachtigd agent en maken deel uit van de Voogd & Voogd Group B.V. Een gevolmachtigd agent is een professionele financieel dienstverlener die namens verzekeraars werkzaamheden verricht. Daarbij kunt u denken aan het offreren, accepteren en muteren van verzekeringsovereenkomsten, het voeren van een polis-administratie en schade-behandeling. De verzekeringsovereenkomst komt tot stand tussen de verzekeraar en u. Wij zijn daarbij geen contractspartij.

Verwerking van uw gegevens
Bij een aanvraag of wijziging van een verzekeringsovereenkomst en/of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer etc. Ook als u contact met ons opneemt of de website bezoekt verwerken wij uw gegevens. Voogd & Voogd Verzekeringen B.V. respecteert uw privacy en daarom worden uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt met inachtneming van geldende wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat alleen persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Voogd & Voogd Verzekeringen B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Voogd & Voogd Verzekeringen B.V. heeft de verwerking van de gegevens uitbesteed aan Voogd & Voogd Intermediary Services B.V. Dit is een ICT dienstverlener die behoort tot de Voogd & Voogd Group B.V. Uw gegevens kunnen tevens door de verzekeraar verwerkt worden. De verzekeraar is dan ook verantwoordelijk voor de verwerking. In dat geval is het privacy-beleid van de betreffende verzekeraar ook van toepassing op de verwerking van uw gegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars’ van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u lezen op de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars.

Waarvoor verwerken wij uw gegevens?
In het kader van de verzekeringsovereenkomst en/of financiële dienst wordt door ons om persoons- en andere gegevens gevraagd en worden deze gegevens ook bewaard. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
 Het beoordelen en/of accepteren en/of afhandelen van een aanvraag en voor het uitvoeren
van de verzekeringsovereenkomst of financiële dienst;
 Het verrichten van analyses om het klantbestand te vergroten, onze producten en diensten te verbeteren en om bij het productaanbod en de dienstverlening beter te kunnen inspelen op uw persoonlijke situatie;
 Marketingactiviteiten om een goede relatie met u tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
 Het doen van wetenschappelijk, statistisch en/of marktonderzoek;
 Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector daaronder begrepen het voorkomen en bestrijden van fraude ten opzichte van Voogd & Voogd B.V. en andere financiële instellingen, zowel behorende tot Voogd & Voogd Group B.V. als daarbuiten;
 Het voldoen aan wet- en regelgeving.

Waarom mogen wij uw gegevens verwerken?
Wij mogen uw gegevens verwerken op ten minste een van de volgende gronden:
 Als u ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (deze toestemming mag u ook
weer intrekken);
 Als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 Als dit noodzakelijk is voor ons om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 Als dit noodzakelijk is om vitale belangen van u of van een andere persoon te beschermen;
 Als dit ons gerechtvaardigd belang dient, waarbij wij ook uw belang uiteraard in acht nemen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Hoe lang wij de gegevens bewaren hangt af van het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt. Dat kan per situatie verschillen. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt. Gegevens kunnen wij langer bewaren als we daartoe wettelijk verplicht zijn alsmede met het oog op bewijsvoering bij klacht- en juridische procedures. Uw gegevens mogen wij langer anoniem bewaren op archiefniveau voor historische, statistische of wetenschappelijke doelen en/of voor de ontwikkeling van producten en diensten.

Raadpleging van en verwerking door externe bronnen
Om een verantwoord acceptatie-, schaderegelings- en fraudebeleid te voeren, kunnen wij bovendien informatie over u inwinnen bij externe bronnen die wij betrouwbaar achten. Daarbij kunt u denken aan partijen zoals de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).
Voorts raadplegen en registreren wij uw persoonsgegevens bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). Deze stichting bewaart verzekeringsgegevens voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten. Wij houden ons daarbij aan de regels van het CIS gebruikersprotocol. Met verzekeraars en gevolmachtigd agenten kunnen we, onder bepaalde voorwaarden, onderling informatie uitwisselen via Stichting CIS. Meer informatie vindt u op www.stichtingcis.nl.

Tevens verstrekken wij royementsgegevens bij het beëindigen van een motorrijtuig verzekering aan het systeem van Roy Data, op basis waarvan motorrijtuigverzekeraars onder andere uw premie kunnen vaststellen. Roy Data wordt beheerd door de Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (SEPS). U heeft het recht op inzage in de geregistreerde gegevens. Zie voor meer informatie www.seps.nl.

Wij kunnen onderzoek laten doen naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Als wij daartoe besluiten dan worden uw persoonsgegevens verstrekt aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens ons een advies geven over uw kredietwaardigheid. Wilt u bezwaar maken tegen of informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR? Zie hiervoor www.edrcreditservices.nl.

Bijzondere persoonsgegevens
Soms verwerken wij bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over uw gezondheid en/of strafrechtelijk gegevens. Bijzondere persoonsgegevens worden door ons extra zorgvuldig verwerkt. Gegevens over uw gezondheid mogen wij verwerken als dat noodzakelijk voor het nemen van een beslissing over het te verzekeren risico en/of voor het vaststellen van de omvang van de geclaimde schade.

Gegevens over uw gezondheid die wij gebruiken voor de afhandeling van een schadeclaim worden alleen verwerkt door medewerkers die deze gegevens voor de vervulling van hun taak nodig hebben.

Met het oog op een verantwoord acceptatiebeleid mogen wij vragen naar een strafrechtelijk verleden van de aanvrager of van andere personen van wie de belangen worden meeverzekerd. Dit mag alleen maar voor zover de feiten betrekking hebben op een periode van acht jaar voorafgaand aan de aanvraag. Ook deze gegevens worden alleen verwerkt door medewerkers die deze gegevens voor de vervulling van hun taak nodig hebben. Wij leggen geen gegevens vast over iemands ras, godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeur en seksuele geaardheid.


Telefoongesprekken
Om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren en ter bestrijding van fraude kunnen wij onze telefoongesprekken opnemen. Gesprekken kunnen worden teruggeluisterd om onze medewerkers te trainen en indien noodzakelijk om de met u gemaakte afspraken te verifiëren. De gesprekken worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Geautomatiseerde processen
Het accepteren en muteren van verzekeringsovereenkomsten hebben wij deels geautomatiseerd. Dit gebeurt aan de hand van (acceptatie) criteria en door raadpleging van externe bronnen. Ook toetsen wij aan fraude indicatoren en maken we op basis van uw gegevens en gegevens uit externe bronnen een risico inschatting. Indien daartoe aanleiding is, vindt een handmatige beoordeling door een medewerker plaats.

Verstrekking van uw gegevens aan derden
Voor het uitvoeren van de hierboven onder ‘waarvoor verwerken wij uw gegevens’ beschreven doeleinden kunnen uw gegevens ook worden gedeeld met derden. Onder derden worden onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: uw adviseur/bemiddelaar, financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) expertisebureaus, schadeherstellers en incassobureaus. Uw persoonsgegevens kunnen ook aan derden worden verstrekt als u hiervoor toestemming heeft gegeven of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (zoals politie of justitie). Gegevens geven wij uitsluitend door aan landen buiten de EER als dit volledig in overeenstemming is met wet- en regelgeving. Om uw privacy te waarborgen leggen wij afspraken met derden in schriftelijke overeenkomsten vast.

Bezoek aan onze website
Als u onze website bezoekt registreren wij algemene bezoekgegevens. Daarbij kunt u denken aan de meest bezochte pagina’s zodat wij weten wat u interessant vindt. Dit stelt ons in staat om onze dienstverlening te verbeteren. De gegevens verwerken wij op een geaggregeerd niveau (niet herleidbaar tot een individu). Op de website maken wij gebruik van cookies. Een cookie zorgt ervoor dat onze website u herkent als u de volgende keer de website bezoekt. Hebt u bezwaar tegen het gebruik van cookies, dan kunt u deze in uw browser uitschakelen.

Social mediaplatforms
Als u ons benadert via social mediaplatforms zoals Facebook, LinkedIn of Twitter, verwerken wij uw persoonsgegevens. Op onze verwerking van deze gegevens is deze privacyverklaring van toepassing. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de wijze waarop de social mediaplatforms zelf omgaan met uw gegevens.

De beveiliging van uw gegevens
Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij doen er alles aan om uw gegevens nauwkeurig, compleet en vertrouwelijk te houden en te beschermen tegen misbruik en onbevoegde toegang. Onze systemen zijn passend beveiligd en onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Uw rechten
U kunt ons vragen om een overzicht van de gegevens die wij van u verwerken. Als de gegevens volgens u onjuist of onvolledig worden verwerkt of u vindt het niet nodig dat de gegevens worden verwerkt, dan kunt u een verzoek tot aanpassing, aanvulling of verwijdering indienen. U kunt ons ook verzoeken de gegevens over te dragen naar een andere organisatie.

U kunt uw vraag schriftelijk of per mail voorleggen aan onze functionaris gegevensbescherming. Op het verzoek reageren wij binnen vier weken.

Stuurt u het verzoek aan:

Voogd & Voogd Verzekeringen B.V.
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 14
3240 AA Middelharnis

Of per e-mail aan:

privacy@voogd.com

Stuurt u een kopie van een identiteitsbewijs mee, zodat wij er zeker van zijn dat het verzoek door u is gedaan. Maak in de kopie uw pasfoto en BSN nummer zwart om uw privacy te beschermen.

Het kan voorkomen dat wij uw verzoek niet kunnen honoreren. Vanzelfsprekend proberen wij dan om samen met u tot een oplossing te komen. Helaas lukt dat niet altijd. Als u het niet eens bent met ons standpunt over het door u ingediende verzoek dan wel met de door ons voorgestelde oplossing dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens hierover een klacht indienen.

Wijzigingen
De tekst van deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast, mede vanwege nieuwe ontwikkelingen in onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving. De meest recente versie is dan van toepassing. Op de website treft u de meest actuele versie van onze privacyverklaring aan.