Procedure Conflicterende belangen

Voogd & Voogd Verzekeringen (hierna te noemen Voogd & Voogd) treedt op als gevolmachtigd agent voor een groot aantal verzekeraars. Voogd & Voogd is onderdeel van de Voogd & Voogd Group B.V. waartoe ook de bemiddelaars Diks Verzekeringen B.V. en De Voogd Assurantiën B.V. (hierna gezamenlijk te noemen 'de Bemiddelaars') behoren.

Het kan voorkomen dat er conflicterende belangen (dreigen te) ontstaan tussen Voogd & Voogd als gevolmachtigd agent en één van de Bemiddelaars. De Bemiddelaars behartigen immers primair de belangen van diens klanten, de gevolmachtigd agent daarentegen treedt juist op namens verzekeraars.

Als gevolmachtigd agent heeft Voogd & Voogd adequate maatregelen getroffen om, in het geval van conflicterende situaties, een zorgvuldige uitoefening van het volmachtbedrijf te realiseren.

Voorbeelden van conflicterende belangen
De volgende situaties zijn onder andere als (mogelijk) conflicterend aan te merken:

 • Er is een verschil van mening over de condities waarop een risico kan worden verzekerd.
 • Er is een verschil van mening over de vraag of een schade al dan niet gedekt is onder de gesloten verzekering.

Voorkomen van conflicterende belangen
Om conflicterende belangen te voorkomen zijn de volgende maatregelen getroffen:

 • Voogd & Voogd en de Bemiddelaars zijn afzonderlijke juridische entiteiten.
 • Medewerkers van de Bemiddelaars zijn niet betrokken bij beslissingen van Voogd & Voogd. 
 • Beslissingen van Voogd & Voogd worden genomen conform de daartoe gemaakte schriftelijke afspraken met de diverse volmachtgevende verzekeraars. Van deze afspraken kan door Voogd & Voogd uitsluitend na goedkeuring van de betreffende volmachtgevende verzekeraar worden afgeweken. 
 • De Bemiddelaars handelen als zelfstandige bemiddelaars en adviseren en bemiddelen in het belang van de klant. Het staat de Bemiddelaars hierbij vrij om ook producten in haar advisering en bemiddeling te betrekken waarbij Voogd & Voogd niet optreedt als gevolmachtigd agent. 
 • De bedrijfsvoering van Voogd & Voogd en de Bemiddelaars is zodanig ingericht dat de bedrijfsprocessen van Voogd & Voogd en de Bemiddelaars van elkaar gescheiden zijn:
  • Voogd & Voogd en de Bemiddelaars hebben ieder eigen procedures en werkinstructies.
  • Voogd & Voogd heeft met de Bemiddelaars een samenwerkingsovereenkomst gesloten die niet afwijkt van de samenwerkingsovereenkomst die Voogd & Voogd sluit met andere bemiddelaars.
    

Omgaan met conflicterende situatie
Ondanks de door ons getroffen maatregelen kan het voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen Voogd & Voogd en de Bemiddelaars. Indien er sprake is van een conflicterende situatie zal op de volgende wijze worden gehandeld:

 1. Een medewerker van Voogd & Voogd brengt de situatie zo goed mogelijk in kaart, raadpleegt vervolgens de werkinstructies en volgt de reguliere procedures van Voogd & Voogd, mede gebaseerd op de instructies van de volmachtgevende verzekeraar.
 2. Indien de werkinstructies en procedures duidelijkheid bieden over de wijze waarop met betrekking tot de verleende volmacht gehandeld dient te worden en het (dreigende) conflict hierdoor voorkomen of opgelost kan worden, wordt conform deze werkinstructies en procedures gehandeld.
 3. Indien de werkinstructies en procedures geen duidelijkheid bieden, verzoekt de medewerker aan de dagelijks leidinggevende om een standpunt in te nemen. De dagelijks leidinggevende kan daarbij afwijken van de reguliere werkinstructies en procedures, mits de afwijking valt binnen de verleende volmacht van de verzekeraar.
 4. Indien de dagelijks leidinggevende bij zijn beslissing wil afwijken van de verleende volmacht, is voorafgaande toestemming van de volmachtgevende verzekeraar nodig.