Disclaimer

Gebruik van deze website

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruik van de website, betekent dat de gebruiker instemt met
de volgende bepalingen.


Informatie op de website

De op deze website geboden informatie is van algemene aard en is uitdrukkelijk niet bedoeld als een
persoonlijk advies in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).


Uitsluiting aansprakelijkheid

Ondanks het feit dat Voogd & Voogd Verzekeringen B.V. de uiterste zorgvuldigheid in acht neemt bij
het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die
betrouwbaar worden geacht kan Voogd & Voogd Verzekeringen B.V. niet instaan voor de juistheid,
volledigheid en actualiteit van de op de website geboden informatie. Voogd & Voogd Verzekeringen
B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de geboden
informatie.

Voogd & Voogd Verzekeringen B.V. streeft naar een foutloze werking en ononderbroken
toegankelijkheid van de website en/of van de door haar op de website langs elektronische weg
aangeboden diensten. Voogd & Voogd Verzekeringen B.V. is echter niet aansprakelijk en biedt geen
waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren van de website en de op de website aangeboden diensten. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade of defecten, die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik
van haar site zouden kunnen ontstaan. Voor de inhoud van sites die niet door Voogd & Voogd Verzekeringen B.V.
worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar onze site aanvaardt Voogd &
Voogd Verzekeringen B.V. geen enkele aansprakelijkheid.


Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, zoals maar niet beperkt tot teksten, foto’s, illustraties, grafisch
materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van, in licentie bij of
gedeponeerd door Voogd & Voogd Verzekeringen B.V. Zij worden beschermd door het auteursrecht,
het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Behalve het downloaden en printen
van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van de
website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Voogd & Voogd Verzekeringen B.V. over
te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.


Virussen

Voogd & Voogd Verzekeringen B.V. garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen
of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke
componenten.


Wijzigingen

Voogd & Voogd Verzekeringen B.V. behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website
(inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te
doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele
wijzigingen op de hoogte bent.